Om Nordcert

Nordcerts uppdrag är att verka för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom våra produktområden armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Nordcerts certifiering leder till hållbart och beständigt byggande.

Vi erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens.

Våra kunder är huvudsakligen tillverkare av produkter som genom Nordcerts certifiering får rätt att märka sina produkter med något av märkena SBS, BBC eller CE/1505.

För varje typ av certifiering har Nordcert utarbetat certiferingsregler där kraven för att bli certifierad framgår.

För nycertifiering tillämpas en generell process som startar med kundens förfrågan och slutar med att certifikat utfärdas om kraven i certifieringsreglerna är uppfyllda. Den generella processen innefattar även rutiner för upprätthållande av certifikatet och avslutande av detsamma.

Huvuddelen av Nordcerts certifieringar för BBC- och SBS-märkena bedrivs
under svensk ackreditering, dvs vår kompetens och våra rutiner granskas av den oberoende myndigheten Swedac.

För certifieringarna mot märket CE/1505 har Nordcerts anmälts (notifierats) till EU som kompetent organ. Anmälan sker av Swedac som bemyndigats till detta av den svenska staten.

Nordcert AB ägs gemensamt av de två ideella stiftelserna Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling (SBBK) och Stiftelsen för Byggstålskvalitet.

Verksamheten stöttas av Tekniska råd med representanter för kunder, slutavnämare och experter.  De tekniska rådens ledamöter utses av styrelsen för Nordcert AB.

Om SBS

SBS-märket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden är uppfyllda.

Produkter märkta SBS behöver endast genomgå en förenklad mottagningskontroll och behöver ej provas med avseende på redovisade egenskaper.

SBS-märket etablerades 1971 av Svensk Byggstålkontroll AB. Detta bolag fusionerades in i  Nordcert AB 2001 och sedan dess används märket som Nordcerts certifieringsmärke på stålområdet.

Om BBC

BBC-märket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden är uppfyllda.

Produkter märkta med BBC-märket behöver endast genomgå en förenklad mottagningskontroll och behöver ej provas med avseende på redovisade egenskaper.

BBC-märket etablerades 1993 av Betong och Ballast Certifiering AB.

Detta bolag fusionerades in i Nordcert AB 2001 och sedan dess används BBC-märket som Nordcerts certifieringsmärke på betong- och ballastområdena.

CE/1505

CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Företaget ska efter godkänd certifiering utfärda en Prestandadeklaration och CE-märka produkten i enlighet med EU's Byggproduktförordning.

De olika staterna inom EU skall, efter prövning, anmäla (notifiera) kompetenta organ för detta i respektive land till EU- kommissionen. De anmälda organen får härvid ett anmälningsnummer som skall återfinnas i anslutning till CE-märket på tillverkardeklarationer och CE-märkes-informationer där organet medverkat.

Nordcert har tilldelats nummer 1505.

CE-märket används som produktmärke


Copyright 2023 © NORDCERT AB