Rör/brunnar, mark, tak & block

Betongrör, brunnar och avskiljare

Den certifierade produktionskontrollen gentemot BBC-märket avser
SS-EN 1916 Avlopp – Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong respektive SS-EN 1917 Avlopp – Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong.

Ovannämnd certifiering mot BBC-märket omfattar även kompletterande svenska krav enligt SS 22 70 00 (betongrör) och SS 22 70 01 (betongbrunnar).

Även slam- och fettavskiljare certifieras. BBCs tillverkningskontroll av avskiljare kan baseras på godkännandebevis.

Regler

CB1Administrativa regler
CB9-BBCCertifieringsregler rör, brunnar

Markprodukter

Den certifierade produktionskontrollen gentemot BBC-märket avser
SS-EN 1338 - Betongmarksten, SS-EN 1339 - Betongmarkplattor resp. SS-EN 1340 - Kantstöd av betong.

Regler

CB1Administrativa regler
CB4-BBCCertifieringsregler mark

Takpannor av betong

Certifierad produktionskontroll mot BBC-märket utförs gentemot produktstandard SS-EN 490:2005 (EN 490:2004) - Takprodukter av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad.

Regler

CB1Administrativa regler
CB490-BBCCertifieringsregler tak

Mursten och murblock av betong

Den certifierade produktionskontrollen sker gentemot CE-märket och avser SS-EN 771-3 Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong eller SS-EN 771-4 Mursten och murblock av autoklaverad betong.

Regler

CB1-CEAdministrativa regler
CB771-CECertifieringsregler block

Övriga regler

CB7-ENTillämpningsregler Egen ballast

Reglerna kan beställas från kansliet eller laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in


Copyright 2023 © NORDCERT AB