Kvalitet

Nordcert ska utföra tjänster med högsta trovärdighet och bidra till ökad kvalitet och effektivitet i byggbranschen genom att arbeta kompetent och effektivt samt så att opartiskheten inte kan sättas ifråga.

Vi ska arbeta så att tillverkare och slutkunder uppfattar tjänsterna som nyttiga för den egna verksamheten. Vi ska ha ett öppet utbyte och kunskapsspridning inom våra områden externt och internt av det vi kan och får kommunicera. Vi ska också ständigt arbeta med att förbättra och utveckla våra processer och tjänster.

Miljö

Nordcerts absolut största miljöaspekt är att våran tjänst får god effekt dvs att våra kunder kan producera produkter som blir rätt från början.

Arbetsmiljö

Nordcert ska vara och uppfattas som en mycket god, trygg och attraktiv arbetsplats och våra medarbetare ska känna stor delaktighet, arbetsglädje och samhörighet.  Varje medarbetare har också ett tydligt eget ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga risker. Vi ska som minimum uppfylla alla arbetsrättsliga lagar och förordningar som vi berörs av, samt arbeta systematisk med att förebygga risker och olyckor.


Copyright 2023 © NORDCERT AB