Allmän information om Nordcerts certifiering

BBC-märket 

Anges på betongformprodukter samt på följesedlar till fabriksbetong och ballast.

SBS-märket

Anges på armeringsprodukter.

Produkter

Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare, vid fabrik resp. byggplats, genom att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. Mottagaren behöver normalt endast granska följesedeln och förvissa sig om att produkterna är certifierade, vilket skall framgå av ett kontrollmärke.

Personer

Nordcert kompetensprövar och certifierar arbetsledare som leder montering av betongelement samt arbetsledare/inspektör för stålbyggnadskonstruktioner. Detta leder fram till personcertifikat för certifierad arbetsledare - CA.

Nordcert certifierar även stålbyggnadskonstruktörer i samarbete med SBI, Stålbyggnadsinstitutet. Detta leder till personcertifikat för stålbyggnadskonstruktör - CSK.

Personcertifiering ökar kompetensen inom området

Detta gör det attraktivare både för yrkesrollen men också för företaget som kan marknadsföra detta till sina kunder.

Nordcert är inte ackrediterat för personcertifiering men har detta helt integrerat i Nordcerts kvalitetssystem.

Tillverkning

Nordcert är ackrediterat för huvuddelen av Nordcerts produkt/processcertifiering.
Med processcertifiering avses att certifieringsorganet bestyrker att tillverkaren tillverkar och kontrollerar produkterna på ett sätt som är i överensstämmelse med standardens krav och i vissa fall krav i det svenska byggregelverket.
I nyare europeiska produktstandarder ställs krav på "certifierad tillverkning och produktionskontroll" eller "FPC" (Factory Produktion Control).

CE-märket är den europeiska gemenskapens märke. CE-märkta produkter får cirkulera på marknaden, för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Användaren har ansvar för att bedöma om han kan använda produkten till ett visst ändamål, t.ex. enligt svenska byggregler.

För produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten skall ett till EU anmält certifieringsorgan medverka för att bestyrka egenskaperna.

Nordcert har anmälts (notifierats) som godkänt organ i EU och kan därmed ge godkända anläggningar rätten att använda CE-märket tillsammans med Nordcerts nummer som anmält organ: 1505. På EU-kommissionens hemsida Nando kan man se vilka standarder Nordcert är godkända för.


Copyright 2023 © NORDCERT AB