Betongelement

Nordcert medger anslutna företag efter prövning rätten att märka sina förtillverkade betongprodukter med BBC-märket respektive CE-märket.

De produkter som omfattas av den certifierade produktionskontrollen enligt Nordcerts certifieringsregler anges dels i en av producenten fastställd produktsammanställning och dels via av Nordcert utfärdade certifikat för BBC-märket respektive CE-märket.

Nordcert kontrollerar att tillverkarna efterlever kraven, genom besiktningar och uppföljande kontroll vid avvikelser.

En viktig del av vår certifieringsverksamhet är också att genom information via, utbildning och informationsdagen bidra till erfarenhetsåterföring och därmed till att fel förebyggs i berörda verksamheter.

Certifiering av produktionsstyrning gentemot BBC-märket avser dels förtillverkade betongprodukter som saknar harmoniserad europeisk produktstandard och dels som av Nordcert fastställda tilläggskrav för CE-märkta produkter. I båda dessa fall omfattar certifieringen produkter avsedda för den svenska marknaden. I det senare fallet får BBC-märket utnyttjas tillsammans med CE-märket.

Vid certifiering mot BBC-märket indelas tillverkningen i grupp A - Spännarmerat eller grupp B - Icke spännarmerat

Nordcert har etablerat ett tekniskt råd inom produktområdet betongelement som bland annat avhandlar standarder, certifieringsregler och remisser. Deltagare i tekniskt råd kommer från anslutna företag och andra branschorganisationer. Om ni önskar delta som ledamot i Nordcerts tekniska råd kan ni skicka en intresseanmälan till bbc@nordcert.se.

Nordcert utför certifiering av produktionsstyrning gentemot CE-märket enligt produktstandarderna nedan:

Produktstandarder förtillverkade betongprodukter - (Beställs från SIS, www.sis.se)

EN 1168Håldäcksplattor
EN 1317-5Skyddsanordningar för fordon, Barriärelement
EN 12737Spaltgolv för djurstallar
EN 12794Betongpålar med och utan ingjuten pålskarv

EN 13224Bjälklags- och takelement
EN 13225Balkar och pelare
EN 13747Plattbärlagselement
EN 14843Trappor
EN 14844Kulvertelement
EN 14991Grundläggningselement
EN 14992Väggelement
EN 15050Broelement
EN 15258Stödmurselement

Element av lättbetong

EN 1520Fabrikstillverkade element av lättbetong

Nordcertregler (finns att beställa från kansliet eller kan laddas ner av anslutet/certifierat företag som loggar in):

CB1Administrativa regler

Certifierings- och tillämpningsregler

CB5Certifieringsregler betongelement (gäller både BBC- och CE-märkning)
CB7-ENEgen ballast till Betong/Tilllämpningsregler egen ballast till betong
CB19Minskad täckskiktstolerans

CB25Armering och svetsning
CB33Svetsade ingjutningsgods 
CB1520-CECertifieringsregler lättbetongelement med öppen porstruktur

Copyright 2023 © NORDCERT AB