PCS Construction Norway A/S har som första företag erhållit certifikat för återbruk av stålkonstruktioner!

Publicerad 2023-09-04

Detta innebär att företaget har ett system med rutiner avseende prospektering, demontering, rekonditionering, provning och klassificering återbruk av stål.

Certifieringen är enligt MVR handbok för återbruk av stål i bärande konstruktioner: Handbok MVR BS04:2021 Del 2-Krav- & processbeskrivning. Detta innebär att företaget även kan redovisa lägre klimatavtryck med denna process.

För mer information klicka här

Ny frivillig provningsmetod för mätning av gammastrålning

Publicerad 2023-05-22

SIS har publicerat en ny nationell standard, SS 27100. Denna avhandlar bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter. Standarden är frivillig och möjliggör mätningar på olika typer av material, exempelvis betongkuber 150x150x150, och är avsedd att fungera som ett verktyg i tillverkarnas produktionsstyrning.

För mer information, besök SIS hemsida genom att klicka här.

Nya EKS 12 publicerad

Publicerad 2022-09-01

Nu har Boverket publicerat EKS 12 (BFS2022:4). I EKS 12 har bland annat tabell D-1 uppdaterats. Tabell D-1 är ett allmänt råd och avhandlar val av minsta täckande betongskikt i förhållande till exponeringsklass, livslängd och vattencementtal. EKS 12 trädde i kraft den 1 september 2022.

Ändringen omfattar justeringar i allmänna råd för täckande betongskikt för att öka möjligheter till användning av alternativa bindemedel till cement med bibehållen beständighet. Nya kolumner för täckande betongskikt när mängden PC-klinker underskrider 80% har tagits fram samt så har fotnot 2 och 3 tillkommit.

Ändringarna har utförts för att tabell D-1 fortsatt ska harmonisera med SS137003:2021 som möjliggör för tillverkare att i större utsträckning tillverka klimatförbättrad betong. Se tabell 7-10 i SS 137003:2021.

Klicka här för att ta del av Boverkets författningssamling över ändringar i ny utgåva (EKS 12)


Copyright 2023 © NORDCERT AB