Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

---NYHETER---

Nya medarbetare
Vi välkomnar Andreas Penttilä och Björn Schoug som våra nya revisorer inom...

Nu är nya EKS 10 publicerad
Nu är nya EKS 10 publicerad! Boverket har ändrat i sina...

Boverket genomför nu marknadskontroll för...
Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i...

 

Allmän information om Nordcerts certifiering

BBC-märket skall anges på betongformprodukter samt på följesedlar till fabriksbetong och ballast.

 

SBS-märket skall anges på armeringsprodukter.

 

Produkter

Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare, vid fabrik resp. byggplats, genom att provning
och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. Mottagaren behöver normalt endast granska följesedeln och förvissa sig om att produkterna är certifierade, vilket skall framgå av ett kontrollmärke.

Tillverkning

Nordcert är ackrediterat för huvuddelen av Nordcerts produkt/processcertifiering.
Med processcertifiering avses att certifieringsorganet bestyrker att tillverkaren tillverkar och kontrollerar produkterna på ett sätt som är i överensstämmelse med standardens krav och i vissa fall krav i det svenska byggregelverket.
I nyare europeiska produktstandarder ställs krav på "certifierad tillverkning och produktionskontroll" eller "FPC" (Factory Produktion Control).

CE-märket är den europeiska gemenskapens märke. CE-märkta produkter får cirkulera på marknaden, för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Användaren har ansvar för att bedöma om han kan använda produkten till ett visst ändamål, t.ex. enligt svenska byggregler.

För produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten skall ett till EU anmält certifieringsorgan medverka för att bestyrka egenskaperna.

Nordcert har anmälts (notifierats) som certifieringsorgan till EU och har därmed rätt att ge granskade anläggningar rätten att använda CE-märket tillsammans med Nordcerts nummer som anmält organ: 1505.

Personer

Sedan 1999 kompetensprövar och certifierar Nordcert arbetsledare som leder montering av betongelement samt arbetsledare/inspektör för stålbyggnadskonstruktioner. Detta leder fram till personcertifikat för certifierad
arbetsledare - CA.

Från och med 2010 kompetensprövar och certifierar vi även stålbyggnadskonstruktörer i samarbete med SBI, Stålbyggnadsinstitutet. Detta leder till personcertifikat för stålbyggnadskonstruktör - CSK.

Personcertifiering ökar kompetensen inom området. Detta gör det attraktivare
både för yrkesrollen men också för företaget som kan marknadsföra detta till
sina kunder.

Nordcert är inte ackrediterat för personcertifiering men har detta helt integrerat
i Nordcerts kvalitetssystem.Klagomål eller överklagande av Nordcert´s beslut

Om man vill klaga på Nordcert eller överklaga ett beslut från Nordcert så skall detta göras skriftligt till Nordcert.

En eventuell överklagan av beslut fattats av Nordcerts VD behandlas av Nordcert styrelseordförande (SO). VD förser SO med allt material för ärendet och går muntligt igenom ärendet för SO. SO gör sin bedömning och tar beslut. Brev skickas till den klagande underskrivet av SO.

Vid eventuell överklagan av SO´s beslut. VD förser Kommitté för oberoende med allt material för ärendet för Kommittén. Kommittén gör sin bedömning och fattar beslut. Detta är den sista instans för överklagande. Brev skickas till den klagande underskrivet av Kommittén.

Nordcerts Kommitté för oberoende består av ledamöter utanför Nordcert`s organisation med god kännedom om branschen och ska också företräda på ett helt opartiskt och oberoende sätt.

Senast publicerad: 171115 | Powered by SiteSmart